Právne infomácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky https://kurzy-uctovnictva.com (ďalej len „Internetová stránka“) je spoločnosť EDU-LAND s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom reigistri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67774 / B Všetky materiály, dokumenty, texty, obrázky, fotky a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len „Dokumenty“) na Internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami. Kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Dokumentov Internetovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu spoločnosti EDU-LAND s.r.o. Spoločnosť EDU-LAND s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť obsah Internetovej stránky a/alebo ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť EDU-LAND s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené so vstupom a použitím Internetovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje. Linky, ktoré sa nachádzajú na Internetovej stránke vedú k internetovým stránkam, ktoré spoločnosť EDU-LAND s.r.o. nekontroluje a preto nie je zodpovedná za obsah a funkčnosť týchto internetových stránok. Linky sú poskytované v dobrej viere a umiestnenie linky neznamená súhlas spoločnosti EDU-LAND s.r.o. s jej obsahom. Tieto Právne informácie môže spoločnosť EDU-LAND s.r.o. pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
Scroll to Top